Η εταιρεία μας παρέχει νομικές συμβουλές σε ζητήματα ιδιωτικού τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, με έμφαση στις τραπεζικές συμβάσεις, τον δανεισμό σε συνάλλαγμα, την εξασφάλιση δανείων και πιστώσεων, την εταιρική χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και εν γένει σε ζητήματα που ανακύπτουν κατά την παροχή επενδυτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της σε διαφορετικούς φορείς της αγοράς, όπως επιχειρήσεις, ιδιώτες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επενδυτικά κεφάλαια, ασφαλιστικές εταιρείες κ.α.

Ενδεικτικά, η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

  • Διαπραγμάτευση όρων τραπεζικού δανεισμού και αναδιάρθρωση χρέους με ευνοϊκούς για τον δανειζόμενο όρους, δάνεια σε ξένο νόμισμα.
  • Χρηματοδότηση εταιρειών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ιδιωτικές επενδύσεις.
  • Εξασφάλιση δανείων και πιστώσεων, τραπεζικές εγγυήσεις.
  • Σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις, ομολογιακά δάνεια, εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης για την υποστήριξη επενδύσεων σε επιχειρήσεις.