Το εταιρικό δίκαιο είναι ένας από τους βασικότερους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας, με ολοένα αυξανόμενο πεδίο ενασχόλησης. Στόχος μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των εντολέων μας, σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που ανακύπτουν στο εταιρικό περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:

  • Σύσταση και λειτουργία εταιρειών όλων των μορφών: σύνταξη, τροποποίηση και επεξεργασία εταιρικών εγγράφων, και συνεχής νομική υποστήριξη καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας μιας εταιρείας.
  • Έλεγχος νομιμοποίησης και δέουσας επιμέλειας νομικών προσώπων όλων των μορφών.
  • Μεταβίβαση μετοχών-εταιρικών μεριδίων, κατάρτιση συμβάσεων προαίρεσης αγοράς μετοχών-εταιρικών μεριδίων, εξωεταιρικές συμφωνίες, μνημόνια συνεργασίας (MOU).
  • Συμβάσεις επιχειρηματικής συνεργασίας και σύσταση κοινοπραξίας (Joint Venture Agreements).
  • Νομική υποστήριξη αναφορικά με ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού.