Η εταιρεία μας παρέχει καθοδήγηση και νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομική αδυναμία, παύση πληρωμών ή χρήζουν αναδιοργάνωσης, αλλά και σε πιστωτές που συμμετέχουν στις προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

  • Υπαγωγή εταιρειών σε καθεστώς εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τον πτωχευτικό κώδικα.
  • Εξωδικαστική και δικαστική αναδιοργάνωση και αναχρηματοδότηση προβληματικών επιχειρήσεων.
  • Παροχή συμβουλών φοροτεχνικής φύσης για την επιλογή της αποδοτικότερης μεθόδου αναδιοργάνωσης.
  • Λύση, εκκαθάριση, πτώχευση εταιρειών.