Σε ένα περιβάλλον συνεχούς ψηφιοποίησης, η συλλογή, αποθήκευση, ανταλλαγή και διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Η ραγδαία ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, η παγκοσμιοποίηση καθώς και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ («ΓΚΠΔ») εφαρμόζεται απευθείας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει ως στόχο να αυξήσει το επίπεδο ελέγχου που ασκείται πάνω στα προσωπικά δεδομένα και να θεσπίσει ένα σύγχρονο, ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο για την προστασία αυτών.

Υπηρεσίες

Η δικηγορική μας εταιρεία με τους εξειδικευμένους στον ΓΚΠΔ επαγγελματίες της, παρέχει συμβουλές στους πελάτες της –τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε μεμονωμένα άτομα- αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προγραμμάτων συμμόρφωσης.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες μας μπορεί να περιλαμβάνουν:

Διαδικασίες  χαρτογράφησης των προσωπικών δεδομένων μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων.

Ανάλυση/Μελέτη κενών συμμόρφωσης και ταυτοποίηση κινδύνων για τα προσωπικά δεδομένα.

Προγράμματα εκπαίδευσης και παρουσιάσεις απευθυνόμενες στο προσωπικό εταιρειών, στις διευθυντικές ομάδες ή σε άλλες ομάδες της εταιρείας, με έμφαση σε ζητήματα ανάλογα με τις εκάστοτε επιχειρηματικές ανάγκες.

Επεξεργασία, συγγραφή και έλεγχος όλων των σχετικών εγγράφων/υλικού συμμόρφωσης (συμβάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, φόρμες συναίνεσης κ.λπ.), συμβουλές και καθοδήγηση για αλλαγές που απαιτείται να εφαρμοστούν από τα τεχνικά (ΙΤ) τμήματα, οδηγίες για την εγκαθίδρυση εσωτερικών διαδικασιών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, επικοινωνία με αρχές προστασίας δεδομένων.

Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Τα εξειδικευμένα μέλη της ομάδας του ΓΚΠΔ μπορούν να οριστούν ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων σε πελάτες μας, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τον ΓΚΠΔ σε τακτική  βάση.