Η Δέσποινα Λουκιανού είναι νεότερη συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται με ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου, τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Στην εταιρεία Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες ασχολείται κυρίως με:
Σύσταση εταιρειών και παρακολούθηση της λειτουργίας τους.
Εταιρικούς Μετασχηματισμούς.
Λοιπά ζητήματα εταιρικού δικαίου.
Αστικές και εμπορικές συμβάσεις.
Πτωχευτικές διαδικασίες νομικών προσώπων.
Ζητήματα τραπεζικού δικαίου.

Δικηγόρος από το 2020

Γλώσσες:
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (ΠΜΣ Εμπορικού Δικαίου με κατεύθυνση «Εταιρείες και Χρηματοδότηση», 2020)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2018, «Λίαν Καλώς»)