ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η ομάδα μας διαθέτει εμπεριστατωμένη γνώση και πολυετή εμπειρία, η οποία εκτείνεται σε όλα τα στάδια μιας εμπορικής συναλλαγής, από τον σχεδιασμό, την εκτίμηση των κινδύνων και τις [...]

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το εταιρικό δίκαιο είναι ένας από τους βασικότερους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας, με ολοένα αυξανόμενο πεδίο ενασχόλησης. Στόχος μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων και [...]

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ KAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία μας παρέχει νομικές συμβουλές σε ζητήματα ιδιωτικού τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, με έμφαση στις τραπεζικές συμβάσεις, τον δανεισμό σε συνάλλαγμα, την [...]

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Η εταιρεία μας παρέχει καθοδήγηση και νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομική αδυναμία, παύση πληρωμών ή χρήζουν αναδιοργάνωσης, αλλά και σε πιστωτές που [...]

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η εταιρεία μας δραστηριοποιείται επιτυχώς με την εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Οι [...]

ΙΑΤΡΙΚΟ KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εμπειρία της εταιρείας μας είναι εκτενής σε ζητήματα που άπτονται του ιατρικού και φαρμακευτικού δικαίου, τόσο εντός του ρυθμιστικού πλαισίου για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων και τη [...]

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αναγνωρίζοντας την αξία των άυλων αγαθών για την προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, χειριζόμαστε αποτελεσματικά υποθέσεις του ολοένα εξελισσόμενου [...]

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στο πλαίσιο παροχής νομικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους, έχουμε αποκτήσει εξειδίκευση σε ζητήματα εργατικού δικαίου. Η εμπειρία μας εκτείνεται στη νομική εκπροσώπηση κατά [...]

AKINHTA

Η σημαντική πτώση των αξιών των ακινήτων και άλλα κίνητρα, αποτελούν πλεονεκτήματα που ευνοούν τις επενδύσεις στην ακίνητη περιουσία στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, η εξειδίκευση και [...]

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η εταιρεία μας παρέχει νομική υποστήριξη σε ζητήματα ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής. Μεταξύ των εντολέων μας περιλαμβάνονται εταιρείες διαχείρισης και ναύλωσης [...]

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (M & A)

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και αντιμετωπίζει επιτυχώς όλα τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο μετασχηματισμού και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, όπως ενδεικτικά: [...]

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο κατάλληλος φορολογικός σχεδιασμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες και παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη κατά την χάραξη αποτελεσματικής στρατηγικής και την [...]

ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο κατάχρησης πληροφοριών, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια των δεδομένων [...]

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η δικηγορική εταιρεία Β. Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος. Η εταιρία μας [...]

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ / ΓΚΠΔ

Σε ένα περιβάλλον συνεχούς ψηφιοποίησης, η συλλογή, αποθήκευση, ανταλλαγή και διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Η ραγδαία ανάπτυξη [...]